Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

joanm
6844 2810 500
Reposted fromMadristas Madristas viairmelin irmelin
joanm
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPicki91 Picki91

June 27 2017

joanm
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaMezame Mezame
joanm
9781 cc4a 500
Reposted fromjogi jogi viaMezame Mezame
joanm
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viaMezame Mezame

June 25 2017

joanm

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialittlefool littlefool
joanm
6385 6295 500
joanm
2803 03e1
joanm
5691 2f64 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
joanm
6708 8ead

June 18 2017

3682 0874
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viastrzepy strzepy
joanm

June 17 2017

joanm
joanm
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viatoniewszystko toniewszystko
9466 238c 500
joanm
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanecianow anecianow
joanm
1809 294b 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viastrzepy strzepy
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaMezame Mezame
joanm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl