Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

joanm
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viaBrainy Brainy
joanm
Reposted fromFlau Flau viaverdantforce verdantforce
joanm
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

October 18 2018

4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued
joanm
6436 3ac5
Reposted fromsavatage savatage
joanm

October 15 2018

joanm
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viamyszkaminnie myszkaminnie
joanm
4340 a81e 500

October 14 2018

joanm
0567 3e42 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaschaaf schaaf
joanm
joanm
Reposted fromFlau Flau viasofakante sofakante
joanm
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viafou fou

October 12 2018

joanm
2714 7367 500
joanm
7016 2e85 500
"Ości" 11
joanm
2691 49e2 500

October 11 2018

joanm
0779 6492 500
Reposted fromseaweed seaweed viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
joanm
2606 3358 500

October 09 2018

joanm
0896 5347 500
joanm
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll viahereyes hereyes
joanm
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl