Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

joanm
2978 2e2d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaamelinowa amelinowa
6653 64f5 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno
joanm
2939 10f0
joanm
3016 fc00 500
Reposted fromnudes nudes viaMezame Mezame
joanm
4712 2d5c
Reposted fromloveandsex loveandsex viaMezame Mezame

November 14 2017

joanm
7274 e93d 500
joanm
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viainto-black into-black
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viafckit fckit
1606 07d7 500
Reposted frommaking-love making-love viaimaybebad imaybebad
joanm
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazupelnie zupelnie

November 10 2017

joanm
7644 0a15

November 08 2017

joanm
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaGunToRun GunToRun
joanm
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viazyta zyta
joanm
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viakotfica kotfica
joanm
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
joanm
8489 6b96
4558 c007 500
Reposted fromdivi divi viadamagedsoul damagedsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl